Regulamin serwisu FitnessRadar.pl

Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu FitnessRadar.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Operator - spółka GetCode Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczewie Kościerskim (83-206 Kleszczewo Kościerskie, ul. Osiedle 2B/7), wpisana do KRS przez VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000742929, NIP: 5922274122, REGON: 380891243, będąca właścicielem serwisu FitnessRadar.pl.
 3. Serwis - portal internetowy FitnessRadar.pl wraz z powiązanymi z nim aplikacjami na urządzenia mobilne.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, która po założeniu konta i akceptacji regulaminu zyskuje dostęp do serwisu.
 5. Usługi - usługi świadczone przez operatora za pośrednictwem serwisu.
 6. Urządzenie - sprzęt elektroniczny z dostępem do internetu, za pomocą którego użytkownik korzysta z serwisu.
 7. Okres próbny - czas w którym operator pozwala korzystać z serwisu bez dokonywania opłaty.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu oraz z oferowanych przez operatora usług
 2. Operator za pośrednictwem serwisu świadczy usługi związane z treningiem i odżywianiem, w szczególności poprzed dostarczanie spersonalizowanych planów odżywiania i treningów.
 3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez operatora jest akceptacja poniższego regulaminu.
 4. Operator zastrzega możliwość powierzenia obsługi i administracji serwisem osobom trzecim.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu, związane z brakiem kompatybilności z urządzeniem użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić kompatybilność ze swoim urządzeniem w trakcie okresu próbnego.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 7. Operator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu oraz bezpieczeństwo korzystania z usług, a w szczególności poufności przesłanych do serwisu danych.
 8. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adres kontakt@fitnessradar.pl, poczty tradycyjnej wysyłanej na adres operatora oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji udostępnianych przez serwisy społecznościowe, na których konta posiada serwis.
 9. Z serwisu korzystać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, lub osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia pod opieką rodzica, lub opiekuna prawnego.
 10. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.

Członkostwo

 1. Członkostwo w serwisie jest dobrowolne, a jego warunkiem jest zaakceptowanie regulaminu oraz dokonanie opłaty abonamentowej.
 2. Członkostwo nie jest przedłużane automatycznie. Po upłynięciu okresu, za który została dokonana opłata należy ponownie dokonać płatności, aby przedłużyć dostęp do serwisu.
 3. Członkostwo w serwisie rozpoczyna się od bezpłatnego okresu próbnego, którego czas trwania jest podawana w trakcie rejestracji użytkownika.
 4. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

Opłaty

 1. Płatności obsługiwane są przez zewnętrznego usługodawcę.
 2. Płatność dokonywana jest po wybraniu przez użytkownika pakietu usług, oraz okresu, na który chce wykupić abonament.
 3. Świadczenie rozpoczyna się po otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności od zewnętrznego usługodawcy i trwa przez okres wybrany przez użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opłatach i planach abonamentowych. Zmiany dotyczą wyłącznie przyszłych płatności, a o aktualnych opłatach użytkownik jest informowany każdorazowo przed kupnem abonamentu.

Rezygnacja

 1. Użytkownik może zrezygnować w członkostwa w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu będzie aktywny do końca już opłaconego przez użytkownika okresu, a opłata za ten okres nie zostanie zwrócona. Aby zrezygnować z członkostwa należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem dowolnego kanału wymienionego w regulaminie.
 2. W przypadku rezygnacji z członkostwa lub nie dokonania opłaty za jego przedłużenie, dane wprowadzone przez użytkownika będą nadal przechowywane w celu ułatwienia ponownego skorzystania z serwisu. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych na warunkach określonych w Polityce Prywatności.
 3. Rezygnacje rozpatrywane są w terminie 3 dni roboczych.
 4. Użytkownik może dokonać reklamacji kontaktująć się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Powinna ona zawierać login użytkownika, przypisany do konta adres e-mail, oraz możliwie wyczerpujący opis powodu reklamacji.
 5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych. W przypadku potrzeby zebrania od użytkownika dodatkowych informacji, okres ten jest przedłużany o czas oczekiwania na odpowiedź użytkownika. Po upływie tego czasu operator niezwłocznie przekazuje użytkownikowi informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo swojego konta, w szczególności unikać ujawnienia danych dostępowych do konta (w tym loginu i hasła) osobom trzecim.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z serwisu. Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że dostarczane przez operatora plany treningowe i żywieniowe są dla niego bezpieczne. Jednocześnie operator dokłada wszelkich starań, aby umożliwić bezpieczne korzystanie z usług, w szczególności poprzez możliwość wykluczenia przez użytkownika poszczególnych produktów spożywczych.